Stanovy TJ

S T A N O V Y

Tělovýchovné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou

 

I.

Základní ustanovení

1. Tělovýchovná jednota (nebo TJ) SOKOL Rokytnice nad Rokytnou, (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost.

2. TJ byla založena v roce 1923 pod názvem Tělocvičná jednota Sokol Rokytnice, později existovala pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice.

3. Sídlem TJ je: obec Rokytnice nad Rokytnou, PSČ 675 25

 

II.

Poslání a cíle

1. Základním posláním TJ Rokytnice nad Rokytnou je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty (sportovního klubu), za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci zejména formou veřejně prospěšné, organizační a osvětové činností

 

III.

Orgány TJ

1. Orgány TJ jsou :

a) valná hromada

b) výkonný výbor

c) revizní komise

1a) Valná hromada

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze všech členů TJ. Schůze valné hromady svolává zpravidla předseda a to nejméně jednou za rok. Dále pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný výbor. Koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o zániku TJ a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ

d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je dvouleté

e) rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru) (kompetence jen pro případ, že v rámci TJ působí oddíly jako organizační jednotky),

f) rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem

g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům

h) stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období

i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy TJ

j) rozhoduje o stanovení klíče pro zastupování oddílu ve výkonném výboru

k) valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

l) případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti min.1/4 všech delegátu. K platnosti usnesení v tomto případu je zapotřebí souhlasu 3/5řítomných delegátů.

1b. Výkonný výbor

1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

3. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

b) organizuje a řídí činnost TJ

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ

e) spolupracuje se sportovními svazy

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami

g) k zabezpečení činnosti TJ vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

1c) Revizní komise

1. Revizní komise zejména provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

2 .Provádí kontrolu hospodaření jednotlivých oddílů TJ

3. Kontroluje plnění usnesení valné hromady

 

IV.

Společné zásady členství

 

1. Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

V.

Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů TJ jsou:

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu (působí-li v TJ), tak v rámci TJ jako celku a to za podmínek stanovených TJ a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v TJ závazně přijaty

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ

d) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná – li se o jeho činnosti nebo chování

e) volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů TJ

 

2. Základní povinnosti řádného člena jsou:

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní etické a mravní normy sportovce

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno

d) řádně a včas ve stanovených termínech platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhod,

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 

3. Řádné členství zaniká:

a) vystoupením člena

b) vyškrtnutím

c) vyloučením

d) úmrtím člena či zánikem

 

VI.

Oddíly

Oddíl je základním článkem TJ, který nemá právní subjektivitu.

Oddíl se řídí zásadami dle schváleného organizačního řádu.

Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ provozováno.

O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada.

 

VII.

Majetek TJ a hospodaření

1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

– příspěvky členů TJ

– příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností TJ/SK, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ/SK vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnost,

– příspěvky a dotace od sportovních svazů

– státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

– příspěvky od samosprávných celků

– majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ

2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích kromě pronájmu (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis TJ.

4. Vlastní činnost TJ se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ (i jednotlivých oddílů).

 

VIII.

Jednání jménem TJ

Jménem TJ jedná předseda nebo tajemník. Dále může za TJ jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedy nebo člen TJ na základě schválení výkonného výboru.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 11. 2. 2011 a nabývají účinnosti dnem registrace dne …………. 2011

 

 

V Rokytnici nad Rokytnou

Usnesení 2011

U s n e s e n í

Valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou konané dne 11. 2. 2011

Valná hromada:

– schvaluje

– zprávu o činnosti za rok 2010

– zprávu o hospodaření za rok 2010

– zprávu revizní komise za rok 2010

– návrh plánu hlavních akcí v roce 2011

– návrh rozpočtu na rok 2011

– stanovy TJ sokol

– organizační řád TJ Sokol

– částečnou finanční samostatnost Turistickému oddílu

– výbor TJ Sokol ve složení:

Zerzánková Sylva, Pospíšilová Milena,

Chaloupková Zdeňka, Hovorková Marta,

Machovec Petr, Novák Alois,

Novák Antonín, Nováková Marie

 

– ukládá

– členům výboru zvolit předsedy, tajemníka a hospodáře TJ Sokol Rokytnice

– výboru TJ Sokol zapracovat návrhy a připomínky z valné hromady do plánu práce na rok 2011

– dořešit písemné nájemní smlouvy s ostatními subjekty při oboustranném využívání zařízení ke sportovní a kulturní činnosti

– zpracovat směrnici o hospodaření TJ

 

Zpráva o hospodaření Tělovýchovné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou za 2010

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2010 činil:

na účtu311.191,56 Kč
v pokladně2.864,00 Kč
Finanční prostředky celkem314.055,56 Kč

 

Příjmy

Příjmy celkem107.320,74 Kč
Z toho:
Dotace z Fondu Vysočiny16.607,00 Kč
Dotace z ČSTV a České asociace sportu21.184,76 Kč
Dotace Městyse Rokytnice n.R.14.016,00 K
Příjmy od členů a účastníků akcí45.275,00 Kč
Pronájmy10.000,00 Kč
Úroky237,98 Kč

 

 

Výdaje

Výdaje celkem374.573,00 Kč
Z toho:
Půjčka Tělocvičné jednotě300.000,00 Kč
Občerstvení na brigádách a sport.akcích18.696,00 Kč
Příspěvky organizacím981,00 Kč
Oprava a údržba sportovních zařízení6.774,00 Kč
Doprava27.808,00 Kč
Pronájmy sportovních zařízení3.500,00 Kč
Kulturní a sportovní akce8.515,00 Kč
Kancelářské potřeby45,00 Kč
Odvod členských příspěvků4.300,00 Kč
Vstupné1.560,00 Kč
Ostatní náklady (soc.výpomoc)1.000,00 Kč
Poplatky BÚ1.394,00 Kč

 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2010 činil

v pokladně2.608,00 Kč
na BÚ44.195,30 Kč

 

Celkem finanční prostředky k 31. 12. 2010 činily 46.803,30 Kč

Organizační řád TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou

Organizační řád TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou

Část I.

Základní ustanovení

TJ sokol Rokytnice nad Rokytnou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. Registrace organizace proběhla na MVČR dne 16.12.1994

TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou byl založen v roce 1921 pod názvem Tělocvičná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou, později pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou. TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v ČSTV, je pokračovatelem a garantem myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

 

Část II.

Organizační uspořádání TJ

1. Orgány TJ

 

a) Valná hromada – je nejvyšším orgánem organizace a je tvořena všemi členy TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou

b) Výkonný výbor – je složen ze zvolených zástupců všech oddílů a je výkonným orgánem organizace

c) Revizní komise – je složena z volených členů TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou a je kontrolním orgánem organizace

 

1a) Valná hromada

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze všech členů TJ. Schůze valné hromady svolává zpravidla předseda, konají se nejméně jednou za rok. Dále pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o zániku TJ a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ

d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je dvouleté

e) rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru) (kompetence jen pro případ, že v rámci TJ působí oddíly jako organizační jednotky)

f) rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem

g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům

h) stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období

i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy TJ

j) rozhoduje o stanovení klíče pro zastupování oddílu ve výkonném výboru

k) valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím (delegáti starší 18 let). K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

l) v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti min.1/4 všech delegátu. K platnosti usnesení v tomto případu je zapotřebí souhlasu 3/5přítomných delegátů.

m) Valná hromada může odvolat předsedu VV nebo člena VV pro:

– hrubé porušení povinností při správě majetku movitého, nemovitého a finančních prostředků

– opakovanou neomluvenou neúčast na jednáních volených orgánů

 

1b) Výkonný výbor

1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

2. Výkonný výbor má dvouleté funkční období, zpravidla 9 členů, nejméně však 5 a má vždy předsedu, tajemníka, hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

3. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

b) členové výboru si volí ze svého středu předsedu, tajemníka a hospodáře

(Funkční období předsedy a tajemníka může být nejméně jednoleté, hospodáře dvouleté)

c) organizuje a řídí činnost TJ

d) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ

f) spolupracuje se sportovními svazy

g) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,

h) organizuje a řídí činnost TJ

i) vede matriku (evidenci) členů TJ a oddílů

4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

1c) Revizní komise

1. Revizní komise zejména provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů je stanoven min. na 3 a její statut schvaluje valná hromada.

2. Provádí kontrolu hospodaření jednotlivých oddílů TJ

3. Kontroluje plnění usnesení valné hromady

4. 1x za dva roky musí být provedena obměna 1/3 členů revizní komise

 

 

Část III.

a) Oddíly TJ

1. Oddíly jsou tvořeny členy TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou, kteří se sdružují podle společných zájmů, profesí nebo druhu sportu.

2. Oddíly nemají právní subjektivitu a o jejich zřízení či zrušení rozhoduje valná hromada.

3. Činnost oddílů se řídí vlastními schválenými předpisy, které musí být v souladu se stanovami TJ a jsou schválené členskou schůzí jednotlivých oddílů.

4. Oddíl může být ustanoven při minimálním počtu 5 členů.

5. Za činnost oddílu odpovídá zvolený vedoucí oddílu.

6. V případě částečné finanční samostatnosti oddílu (vlastní finanční prostředky) musí mít zvolený minimálně 3 členný výbor (vedoucí, zástupce, pokladník).

7. Z jednání výboru se pořizuje vždy zápis a v případě potřeby se kopie tohoto zápisu (nebo usnesení) předá do 30-ti dnů k uložení.

8. Vedení každého oddílu zodpovídá za výběr členských příspěvků sválených valnou hromadou a schválenou výši příspěvku odevzdá do stanoveného termínu hospodáři TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou.

9. Podmínky vstupu a přijímání nových členů do oddílu je plně v kompetenci oddílu.

10. Orgány oddílu jsou

a) členská schůze

b) výbor oddílu

11. Za výbor oddílu jedná předseda nebo místopředseda a dále pak členové výboru na základě zmocnění

12. Další působnost oddílu může vymezit valná hromada TJ

13. V TJ Sokol Rokytnice n. Rok. působí tyto oddíly:

a) bez finanční samostatnosti oddílu – oddíl SPV

– oddíl fit centra

– oddíl tenisu

– oddíl všestrannosti

b) s částečnou finanční samostatností – oddíl turistiky (Roketenský tulák)

 

 

b) Částečná finanční samostatnost oddílu

1. Poskytnutí částečné finanční samostatnost oddílu je plně v kompetenci valné hromady, pouze v případě vzniku nového oddílu může tuto samostatnost na omezenou dobu schválit výkonný výbor TJ (do konání nejbližší valné hromady).

2. Oddíl musí mít schváleného pokladníka staršího 18 let.

3. Pokladník vede v souladu s platnými zákony a stanovami ČSTV samostatně účetnictví oddílu, které minimálně 1x čtvrtletně předá k zaúčtování hospodáři TJ.

4. Získávání a nakládání s finančními prostředky případně se svěřeným majetkem je plně v kompetenci oddílu.

5. Oddíl nemá zřízen svůj vlastní účet (v případě potřeby používá k převodům účet TJ Sokol).

6. Finanční hotovost v pokladně oddílu by dlouhodobě (max. 1 měsíc) neměla být vyšší jak 30. 000,–Kč.

7. V kompetenci členské schůze oddílu je i stanovení výše a způsobu vybírání vstupního a členského příspěvku, který je výhradně příjmem oddílu.

 

c) Společný majetek

1.Členové oddílu mají právo využívat majetek TJ i ostatních oddílu na základě předem stanovených pravidel výkonným výborem.

2. Čerpání finančních prostředků TJ je možné pouze na základě schváleného plánu práce oddílů (nebo po předložení rozpočtu jednotlivých akcí) po posouzení výkonným výborem TJ.

3. Při využívaní společných finančních prostředků se oddíly řídí schválenými zásadami o hospodaření a směrnicemi.

4.Při udělení částečné finanční samostatnosti bude po pokladny oddílu převedena zálohově finanční hotovost ve výši 10 000 Kč. Tato záloha bude v případě zrušení částečné finanční samostatnosti oddílu zaúčtována spět do hlavní pokladny TJ

5. Oddíl pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví , udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti využívá a vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost.

 

Část IV.

Zásady členství TJ

1. Členem TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou se může stát každý, kdo souhlasí s posláním, programem cíli a stanovami TJ.

2. Každý člen musí pracovat a být zařazen v některém z oddílů, který jej přijme na své členské schůzi za svého člena.

3. Členem se stane po zaplacení stanovaného vstupního poplatku, zaplacení členského příspěvku.

4. Stanovené roční příspěvky je člen povinen sám uhradit vždy nejpozději do konce 1. čtvrtletí v roce hospodáři oddílu nebo hospodáři TJ Sokol ( neuhrazení stanovených příspěvků v daném terminu je považováno za neplnění základních povinností člena TJ).

5. Základní registraci členů vede každý oddíl samostatně a o nově přijatých či ukončených členství informuje písemně nejbližší zasedání výkonného výboru.

6. Potvrzování členství jednotlivým členům je plně v kompetenci výkonného výboru.

7. Ukončení členství – vystoupením člena (vždy k prvnímu následujícího měsíce od podání žádosti)

– vyškrtnutím člena pro neplnění základních povinností

– vyloučením člena pro závažné provinění neslučitelné s členstvím v TJ

– úmrtím člena

– zánikem TJ

 

Část V.

Závěrečné ustanovení

Tento Organizační řád byl schválen na valné hromadě dne 11. 2. 2011 a tímto dnem nabývá i svojí účinnosti.

 

V Rokytnici nad Rokytnou dne 11. 2. 2011