Usnesení 2011

U s n e s e n í

Valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou konané dne 11. 2. 2011

Valná hromada:

– schvaluje

– zprávu o činnosti za rok 2010

– zprávu o hospodaření za rok 2010

– zprávu revizní komise za rok 2010

– návrh plánu hlavních akcí v roce 2011

– návrh rozpočtu na rok 2011

– stanovy TJ sokol

– organizační řád TJ Sokol

– částečnou finanční samostatnost Turistickému oddílu

– výbor TJ Sokol ve složení:

Zerzánková Sylva, Pospíšilová Milena,

Chaloupková Zdeňka, Hovorková Marta,

Machovec Petr, Novák Alois,

Novák Antonín, Nováková Marie

 

– ukládá

– členům výboru zvolit předsedy, tajemníka a hospodáře TJ Sokol Rokytnice

– výboru TJ Sokol zapracovat návrhy a připomínky z valné hromady do plánu práce na rok 2011

– dořešit písemné nájemní smlouvy s ostatními subjekty při oboustranném využívání zařízení ke sportovní a kulturní činnosti

– zpracovat směrnici o hospodaření TJ

 

Zpráva o hospodaření Tělovýchovné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou za 2010

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2010 činil:

na účtu311.191,56 Kč
v pokladně2.864,00 Kč
Finanční prostředky celkem314.055,56 Kč

 

Příjmy

Příjmy celkem107.320,74 Kč
Z toho:
Dotace z Fondu Vysočiny16.607,00 Kč
Dotace z ČSTV a České asociace sportu21.184,76 Kč
Dotace Městyse Rokytnice n.R.14.016,00 K
Příjmy od členů a účastníků akcí45.275,00 Kč
Pronájmy10.000,00 Kč
Úroky237,98 Kč

 

 

Výdaje

Výdaje celkem374.573,00 Kč
Z toho:
Půjčka Tělocvičné jednotě300.000,00 Kč
Občerstvení na brigádách a sport.akcích18.696,00 Kč
Příspěvky organizacím981,00 Kč
Oprava a údržba sportovních zařízení6.774,00 Kč
Doprava27.808,00 Kč
Pronájmy sportovních zařízení3.500,00 Kč
Kulturní a sportovní akce8.515,00 Kč
Kancelářské potřeby45,00 Kč
Odvod členských příspěvků4.300,00 Kč
Vstupné1.560,00 Kč
Ostatní náklady (soc.výpomoc)1.000,00 Kč
Poplatky BÚ1.394,00 Kč

 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2010 činil

v pokladně2.608,00 Kč
na BÚ44.195,30 Kč

 

Celkem finanční prostředky k 31. 12. 2010 činily 46.803,30 Kč