Stanovy TJ

S T A N O V Y

Tělovýchovné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou

 

I.

Základní ustanovení

1. Tělovýchovná jednota (nebo TJ) SOKOL Rokytnice nad Rokytnou, (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost.

2. TJ byla založena v roce 1923 pod názvem Tělocvičná jednota Sokol Rokytnice, později existovala pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice.

3. Sídlem TJ je: obec Rokytnice nad Rokytnou, PSČ 675 25

 

II.

Poslání a cíle

1. Základním posláním TJ Rokytnice nad Rokytnou je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty (sportovního klubu), za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci zejména formou veřejně prospěšné, organizační a osvětové činností

 

III.

Orgány TJ

1. Orgány TJ jsou :

a) valná hromada

b) výkonný výbor

c) revizní komise

1a) Valná hromada

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze všech členů TJ. Schůze valné hromady svolává zpravidla předseda a to nejméně jednou za rok. Dále pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný výbor. Koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o zániku TJ a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ

d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je dvouleté

e) rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru) (kompetence jen pro případ, že v rámci TJ působí oddíly jako organizační jednotky),

f) rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem

g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům

h) stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období

i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy TJ

j) rozhoduje o stanovení klíče pro zastupování oddílu ve výkonném výboru

k) valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

l) případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti min.1/4 všech delegátu. K platnosti usnesení v tomto případu je zapotřebí souhlasu 3/5řítomných delegátů.

1b. Výkonný výbor

1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

3. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

b) organizuje a řídí činnost TJ

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ

e) spolupracuje se sportovními svazy

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami

g) k zabezpečení činnosti TJ vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

1c) Revizní komise

1. Revizní komise zejména provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

2 .Provádí kontrolu hospodaření jednotlivých oddílů TJ

3. Kontroluje plnění usnesení valné hromady

 

IV.

Společné zásady členství

 

1. Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

V.

Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů TJ jsou:

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu (působí-li v TJ), tak v rámci TJ jako celku a to za podmínek stanovených TJ a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v TJ závazně přijaty

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ

d) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná – li se o jeho činnosti nebo chování

e) volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů TJ

 

2. Základní povinnosti řádného člena jsou:

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní etické a mravní normy sportovce

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno

d) řádně a včas ve stanovených termínech platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhod,

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 

3. Řádné členství zaniká:

a) vystoupením člena

b) vyškrtnutím

c) vyloučením

d) úmrtím člena či zánikem

 

VI.

Oddíly

Oddíl je základním článkem TJ, který nemá právní subjektivitu.

Oddíl se řídí zásadami dle schváleného organizačního řádu.

Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ provozováno.

O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada.

 

VII.

Majetek TJ a hospodaření

1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

– příspěvky členů TJ

– příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností TJ/SK, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ/SK vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnost,

– příspěvky a dotace od sportovních svazů

– státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

– příspěvky od samosprávných celků

– majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ

2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích kromě pronájmu (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis TJ.

4. Vlastní činnost TJ se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ (i jednotlivých oddílů).

 

VIII.

Jednání jménem TJ

Jménem TJ jedná předseda nebo tajemník. Dále může za TJ jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedy nebo člen TJ na základě schválení výkonného výboru.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 11. 2. 2011 a nabývají účinnosti dnem registrace dne …………. 2011

 

 

V Rokytnici nad Rokytnou